Писмен превод

Устен превод

Заверка на превод от английски на български език

Превод в електронен вариант

Стандартна терминология

Фирмена документация (фактура, удостоверение за актуално състояние, договор, споразумение, устав, меморандум, протокол, годишен финансов отчет, баланс, отчет за приходи и разходи, общи условия, финансов отчет, учредителен акт и др.)

Стандартни документи, издавани от държавни институции (удостоверение за раждане, удостоверение за смърт, удостоверение за сключен граждански брак, удостоверение за семейно положение, удостоверение за гражданско състояние, свидетелство за съдимост, удостоверение от полиция, удостоверение от НАП, удостоверение от НОИ, талон на автомобил, лична карта, препис-извлечение и др.)

Стандартни документи, издавани от образователни институции (диплома за средно образование, диплома за висше образование, приложение към диплома, академична справка, удостоверение за преместване, справка за успех, студентско уверение, свидетелство за придобиване на професионална квалификация и др.)

Други:

Лична кореспонденция, пълномощно, декларация, препоръка, автобиография, банково извлечение, свидетелство за управление на МПС, уверение, служебна бележка, разрешително и др.

 

Цена: 12,00 лв./преводаческа страница

Специализирана терминология

Правна терминология (съдебно решение, нотариален акт, удостоверение/решение за развод и др.)

Техническа терминология (техническа спецификация, ръководство за експлоатация и поддръжка, сертификат за съответствие, инструкции за употреба, сертификат за произход и др.)

Научна терминология: екология, енергетика, земеделие, култура, изкуство, туризъм, философия, психология и др.

 

  1. Цена: 15,00 лв./преводаческа страница

Консекутивен превод

Цена: 35,00 лв./час*

Цена за превод пред нотариус: 45,00 лв./час*

*Цената се заплаща за ангажираност за час, т.е. ако преводът продължи по-малко от един час цената, която се заплаща е определената за час – не се изчисляват минути. Със започването на новия час, се таксува цената за следващ час.

Заверка на превод от английски на български език​

Извършва се от нотариус, който заверява подписа на преводача, като по този начин удостоверява, че преводачът, извършил превода, е включен в списъка със заклети преводачи при Министерство на външните работи.

Цена: 12,00 лв. (Не включва цената за преведения текст.)

Превод в електронен вариант

В случай че не е необходимо преводът да бъде представен на хартиен носител, се изпраща по имейл.